Dominoes The Mexican Train Algemene Verkoop Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Zoet Speelgoed

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Zoet Speelgoed zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoor-waarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37121653 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.

zie: http://www.dominoes.nl/av.pdf

1.2 het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zoet Speelgoed worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zoet Speelgoed ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zoet Speelgoed is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zoet Speelgoed dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en zonodig inclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de manier zoals u deze heeft aangegeven op het bestelformulier.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Mocht op enigerlei wijze de eenmalig automatische incasso toch weer terug geboekt te worden en heeft Zoet Speelgoed uw bestelling al bezorgt dan dient u de betaling als nog aan Zoet Speelgoed te worden overgemaakt. Dit zal bij u schriftelijk kenbaar worden gemaakt. U dient dan binnen 14 dagen het bedrag over te maken aan Zoet Speelgoed. Bij overschrijding van de dan betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zoet Speelgoed bent u een bedrag van vierentwintig euro en vijftig eurocent (€ 24,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zoet Speelgoed haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zoet Speelgoed om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zoet Speelgoed. Zoet Speelgoed zal u hier middels een mail van op de hoogte brengen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Zoet Speelgoed opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zoet Speelgoed verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zoet Speelgoed daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zoet Speelgoed de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Zoet Speelgoed te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zoet Speelgoed, dan wel tussen Zoet Speelgoed en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zoet speelgoed, is Zoet Speelgoed niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zoet Speelgoed

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zoet Speelgoed in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zoet Speelgoed gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zoet Speelgoed kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Zoet Speelgoed schriftelijk opgave doet van een adres, is Zoet Speelgoed gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Zoet Speelgoed schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Zoet Speelgoed gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zoet Speelgoed deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zoet Speelgoed in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zoet Speelgoed vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Zoet Speelgoed is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.